,ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) Bödecs Pál László ev. által üzemeltetett https://tanarurak.hu domain néven elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül a meghirdetett jelenléti és online oktatásra (a továbbiakban együtt: „Oktatás”) történő jelentkezésekre és az Oktatáson történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésekre valamint a weboldalon keresztül történő adományozásra irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében az Oktatásra jelentkező személyek (a továbbiakban: „Jelentkező”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Vállalkozó és Jelentkező a továbbiakban együttesen: „Felek”).
Az Oktatásra történő jelentkezéssel a Jelentkező kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Amennyiben a Jelentkező a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, az Oktatásra nem jelentkezhet, és azon nem vehet részt.
Oktatásra csak nagykorú személy jelentkezhet, kiskorú esetében nevében a szülői felügyeleti jogot gyakorló személy jelentkezhet és rendelheti meg számára a szolgáltatást.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A szolgáltató a Weboldalon elérhető oktatás, tanfolyamok esetében
Bödecs Pál László ev. a továbbiakban Vállalkozó adatai:
Székhely: 8840 Csurgó, Jegyző u. 24.
E-mail cím: info@tanarurak.hu
Adószám: 59331977-1-34
Nyilvántartási szám: 57351821

1.2. A jelen ÁSZF az Oktatásra történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza Vállalkozó és a Jelentkező jogait és kötelezettségeit.

1.3. Vállalkozó kijelenti, a Jelentkező pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt Vállalkozó és a Jelentkező között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (Oktatásra történő jelentkezés online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó
kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

1.4. A Weboldalon keresztül az Oktatásra elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.

1.5. A Felek között az Oktatáson történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés Vállalkozó általi visszaigazolásával jön létre.
A visszaigazolás folyamatában Vállalkozó a személyesen, telefonon vagy videohívás során egyeztetett feltételeket tartalmazó e-mailt küld a jelentkezőnek.
A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket Vállalkozó a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz.

1.6 A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

1.7. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel. Vállalkozó kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Az elküldött jelentkezést érintő adatok módosítására az info@tanarurak.hu e-mail címen van lehetőség.

1.8. Nincs olyan magatartási kódex, amely Vállalkozó szolgáltatásaira vonatkozna.

2. Jelentkezés

2.1. A Jelentkező a Weboldalon meghirdetett Oktatásokkal kapcsolatos részletes információkat az adott Oktatásra vonatkozó oldalon érheti el. Amennyiben bármely Oktatással kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az info@tanarurak.hu e-mail címen.

2.2. Az egyes Oktatáson történő részvételért fizetendő díj az adott Oktatás oldalán kerül feltüntetésre.

2.3. Az Oktatás részvételi díja változtatásának a jogát Vállalkozó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül azon Oktatás részvételi díját, amelyekre vonatkozóan a Jelentkező a jelentkezését
már elküldte, a Jelentkező tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a jelentkezés elküldésekor lát az oldalon.

2.4. Amennyiben a Weboldalon Vállalkozó minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, Vállalkozó nem köteles az Oktatáson történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő részvételt az Oktatáson, amelynek ismeretében a Jelentkező elállhat vásárlási szándékától.

2.5. A Weboldalon keresztül elküldött jelentkezést Vállalkozó csak akkor fogadja el, ha a Jelentkező az adott Oktatásnál elhelyezett Jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Vállalkozó-t a Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.6. Vállalkozó fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson pl. versenyérdek-ellentét miatt.

2.7. A jelentkezés menete:
A Jelentkező az adott Oktatásnál elhelyezett Jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet az általa kiválasztott Oktatásra. A Jelentkezési lap kitöltésekor a Jelentkezőnek ki kell választania a Vállakozó által megadott weboldalon meghirdetett oktatási időpontok közül azt, amelyen részt kíván venni és meg kell adnia a következő adatait: teljes név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím. A Jelentkező a „Jelentkezem!” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Jelentkező a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését. A „Jelentkezem!” gomb megnyomása fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Vállalkozó a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül felveszi a kapcsolatot Jelentkezővel és visszaigazolást küld a Jelentkező által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezés adatait, valamint a számlázási adatokat. Amennyiben a visszaigazolásban szereplő adatokban a Jelentkező bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti Vállalkozó felé az info@tanarurak.hu e-mail
címen. A Jelentkezőnek az Oktatás(ok) részvételi díját a visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül kell megfizetnie az e-mailben található számlaszámra történő átutalással, vagy bankkártyás fizetéssel. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg a Jelentkező részére, akkor a Jelentkező ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Jelentkezőt nem köti a jelentkezés és nem köteles az Oktatáson történő részvételre.
Ha a Jelentkező a visszaigazoló emailben írt fizetési határidőn belül az Oktatás(ok) részvételi díját nem fizeti meg, úgy ezt Vállalkozó a Jelentkező szerződéstől történő elállásának tekinti.
A részvételi díj Vállalkozóhoz történő beérkezését követően a Jelentkező a véglegessé vált jelentkezéséről e-mail útján visszaigazolást kap.

3. Fizetési feltételek
A Jelentkező a részvételi díjat Vállalkozó jelentkezést visszaigazoló e-mailben írt bankszámlaszámára történő átutalással egyenlítheti ki az e-mail elküldését követő 3 (három) napon belül vagy megrendeléskor bankkártyás fizetési módot választva azonnali online bankkártyás tranzakcióval is kiegyenlítheti. Az online kártyás fizetés az OTP Bank által üzemeltetett oldalon történik.
A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege a Vállalkozó bankszámlájára megérkezik.
A részvételi díjról kiállított eredeti számlát alap esetben Vállalkozó e-mailen, vagy külön kérésre postai úton juttatja el a Jelentkező részére az általa a Jelentkezési lap kitöltésekor megadott megfelelő elérhetőségre.

4. Támogatás
4.1. A weboldal adományozást is lehetővé tesz, a felhasználó által kiválasztott Ft összeggel, a felhasználó által kiválaszott cél számára. Az adományozásért nem kérhető ellenszolgáltatás.

4.2. Felhasználó regisztrációval és anélkül is megkezdheti a adományozást. Az adománygyűjtő weboldal nyitóoldalán adhatja meg személyes adatait, az adományozni kívánt összeget, az adományozás célját és kiválaszthatja, milyen célra kívánja adományozni. A nyitóoldalon kell jóváhagyni az ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató elfogadását.

4.3. A következő oldalon ellenőrzés következik, képi védelemmel, a spamek és egyéb gépi úton történő adatbeküldési kísérletek kiszűrése végett. A képi védelem (captcha) sikeres igazolását követően kerül sor a bankkártyás fizetésre.

4.4. Támogatás fizetési módok
4.4.1Bankkártyás fizetés Barionnal: Felhasználónak lehetősége van az adományozandó összeget online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
4.4.2. Támogatás fizethető a https://www.donably.com/tanarurak adománygyűjtő weboldalon keresztül is.   Az oldal felhasználási feltételei itt olvashatóak: https://www.donably.com/hu/terms-conditions

5. A Felek jogai és kötelezettségei
5.1. A Jelentkező jogai és kötelezettségei

5.1.1.A Jelentkezőnek jogában áll az Oktatáson online formában részt venni, jegyzetelni és a
kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni. Az Oktatás anyagát Vállalkozó az Oktatás ideje alatt kizárólag a résztvevők számára elérhető, jelszóval védett weboldalon, online (részben videós, részben írott) formában bocsátja a részt vevő Jelentkező rendelkezésére. Az Oktatás anyagait a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

5.1.2. Az Oktatáson részt vevő Jelentkező személyét lehetőség van az Oktatást megelőző napig e-mailen vagy postai úton módosítani akár a befizetés megérkezése után is.

5.1.3. Az Oktatást Vállalkozó engedélye nélkül tilos bármilyen eszközzel rögzíteni, tilos bármilyen felvétel készítése. Ezen pont megszegése a Jelentkező Oktatáson való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben Vállalkozó az Oktatás részvételi díját nem téríti vissza.

5.1.4. Az Oktatáson részt vevő Jelentkező nem tanúsíthat olyan magatartást még hozzászólások formájában sem, amely az Oktatás többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Vállalkozó jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

5.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

5.2.1. A befizetett részvételi díjat a 6. pontban rögzített határidőn túl a részvétel lemondása esetén Vállalkozó abban az esetben téríti vissza, ha a lemondás tényét az Oktatás indulásának napja előtt minimum 3 nappal a Jelentkező e-mailen vagy postai úton jelzi. Jelentkező a részvétel lemondására, a befizetett díj 20 %-ának megfelelő adminisztrációs díj megfizetése mellett jogosult. Lemondás esetén Vállalkozó az adminisztrációs díjjal csökkentett részvételi díjat téríti vissza. Az Oktatás indulásának napja előtti 3 napban lemondott részvétel után a részvételi díj nem jár vissza.

5.2.2. Az Oktatásra a Jelentkező által kiválasztott időpont módosítására a Jelentkező az Oktatás napja előtt minimum 1 nappal díjmentesen jogosult.

5.2.3. Vállalkozó megtagadhatja a részvételt attól a Jelentkezőtől, akinek a részvételi díja a Oktatás indulását megelőző napon még nem érkezett meg az Vállalkozó bankszámlájára.

5.2.4. A Vállalkozónak jogában áll az Oktatást törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot, vagy ha az oktató az Oktatás megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. A Vállalkozó vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti az Oktatás elmaradásáról és az Oktatásra jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.

5.2.5. Vállalkozó jogosult az Oktatásban résztvevő Jelentkezőt az Oktatásban való részvételből kizárni, amennyiben jelenléti, vagy online formában tanúsított magatartása az Oktatást, az oktatót vagy az Oktatás többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza az Oktatást.

5.2.6.Az Oktatásből az ÁSZF szerinti bármely kizárás esetén az Oktatás díja nem jár vissza.

6. Kellékszavatosság

6.1. A Jelentkező Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Vállalkozóval szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

6.2. A Jelentkező – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
• Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
• A Jelentkező a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Jelentkező viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

6.3. A Jelentkező köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Jelentkező a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

6.4. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Jelentkező 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

6.5. A Jelentkező kellékszavatossági igényét a Vállalkozóval szemben érvényesítheti.

6.6. A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Jelentkező igazolja, hogy a szolgáltatást az adott vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Jelentkező köteles bizonyítani, hogy az általa által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7. Felmondási jog

7.1. A fogyasztónak minősülő Jelentkező a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondási jogának gyakorlására. A felmondási határidő a
szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha a Jelentkező az felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Vállalkozóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikére:
postai cím : 8840 Csurgó, Jegyző u. 24.
e-mail: info@tanarurak.hu.
A fogyasztónak minősülő Jelentkező ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő felmondási nyilatkozat-mintát is.
A Jelentkező határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

7.2. Ha a fogyasztónak minősülő Jelentkező felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb a felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Vállalkozó visszatéríti a Jelentkező által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során Vállalkozó az eredeti
ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Jelentkező más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Jelentkezőt semmilyen többletköltség nem terheli.

8. Adatvédelem
Vállalkozó a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. Vállalkozó részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálja Weboldalunkon. Jelentkező az Oktatásra történő jelentkezéssel hozzájárulást ad személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.

9. Szerzői jog
9.1. Az Oktatás keretében kiadott, a Jelentkező részére átadott online anyagok, kiadványok, prezentációk, videók, hanganyagok és azok minden egyes összetevője (a továbbiakban: „Szellemi alkotás”) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a Vállalkozó.
Vállalkozó a Szellemi alkotások bármilyen módszerrel, technikával történő rögzítésével, másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntartja.
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül a Vállalkozó minden, a Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogot fenntart. Az Oktatás díja 80%-ban jogdíjat tartalmaz.

9.2. Vállalkozó nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Jelentkezőnek, hogy a Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. A Jelentkező a Szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem rögzítheti, nem
mentheti, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. A Szellemi alkotásokat a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a Jelentkezőt a jelen ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni.

9.3. A Szellemi alkotások kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Szellemi alkotások bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

9.4. Vállalkozó a jelen 8. pontban írt felhasználási engedélyt visszavonhatja, amennyiben a Jelentkező a jelen pontban foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben a Jelentkező köteles a birtokában lévő Szellemi alkotások összes másolatát és alkotóelemét megsemmisíteni.

10. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

10.1. A Jelentkező a Weboldallal, a Weboldalon meghirdetett Oktatásokkal, elküldött jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén Vállalkozó ügyfélszolgálatához fordulhat az info@tanarurak.hu e-mail címen.

10.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Vállalkozó és Jelentkező között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Vállalkozóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Jelentkező a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat Vállalkozó székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Jelentkező számára:
 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Bírósági eljárás kezdeményezése.
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

11. Egyebek

11.1. Vállalkozó megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállalnak a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól,
valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. Vállalkozó a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Jelentkezők tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő Oktatásra jelentkezés feltételezi a Jelentkező részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

11.2 A tárhely-szolgáltató adatai: 3 IN 1 HOSTING Bt. 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.

11.3 A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://tanarurak.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

11.4. Vállalkozó nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be.
A Jelentkezőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

11.5. Vállalkozó a jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Jelentkező részére.
Vállalkozó nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
• Ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be.
• A Jelentkező számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező
meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

11.6. A Weboldalon történő Oktatásra jelentkezés tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), fogyasztó általi részvétel esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ll.26.) kormányrendelet,
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

11.7. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. Vállalkozó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.
Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

11.8. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseikettárgyalások útján rendezzék.

Csurgó, 2022. szeptember 12.

1. számú melléklet
Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződés felmondására irányuló szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: 1
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk felmondási jogomat/jogunkat az alábbi
termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 2
Átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

1
Itt, kérjük, jelölje meg a vállalkozás nevét, postai címét, telefonszámát, telefax-számát és
elektronikus levelezési címét.

2
Itt, kérjük, jelölje meg a szerződés tárgyául szolgáló terméket.